Periodical information
Administrator
Ministry of Education, P. R. China
Sponsor
Nanjing Agricultural University
Editor-in Chief
ZHENG Xiaobo
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Nanjing Agricultural University
Add: No.1 Rd Weigang, Nanjing 210095, Jiangsu Province, P. R. China
Tel:+86-25-84395214
        +86-25-84399570
Fax:+86-25-84395214
Email: nauxb@njau.edu.cn
Web Site:
http:// nauxb.njau.edu.cn
CSSN:
ISSN 1000-2030
CN 32-1148/S
Issue
Domestic Distributed by the Post Office of Jiangsu Province, P. R. China
Overseas Distributed by China International Book Trading Corporation
Printing
Jiangsu Geologic Surveying and Mapping Institute
Price
RMB ¥20.00
  Journal of Nanjing Agricultural University(JNAU) was established in 1956, and is sponsored by Nanjing Agricultural University and superintended by Ministry of Education of China. JNAU is a peer-reviewed bimonthly journal that reports original research from agriculture and life sciences. Among the fields of interest are agricultural science, life science, food science, animal science, environment science, agricultural ecology, engineering, and related subjects. It mainly publishes original research articles as well as some invited reviews, short communications and special issues in Chinese with English list, abstract, tables and figures.
Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
[0-0]
[]
[Abstract](290)[PDF:741KB] (290) [HTML]
[0-0]
[]
[Abstract](379)[PDF:734KB] (379) [HTML]
[PAN Leiqing1, WEI Kangli1, CAO Niannian1, SUN Ke1, LIU Qiang1, TU Kang1, ZHU Qibing2]
[Abstract](498)[PDF:1518KB] (498) [HTML]
[XU Lefeng1, XU Xinyang1, ZHANG Huan1, ZHAO Zhigang1, ZHENG Tianhui1, ZHAO Jieyu1, ZENG Zhaoqiong1, LIU Xi1, CHEN Saihua1, WAN Jianmin2]
[Abstract](405)[PDF:3252KB] (405) [HTML]
[SHI Lichao1,2, ZENG Aisong2, LI Jiayi3, WANG Jinxiang1,2, SONG Lixiao2, YAN Jiyong2]
[Abstract](249)[PDF:1930KB] (249) [HTML]
[PAN Qiao, ZHANG Shuyue, SHEN Di, WU Jiaqi, CHEN Chunlian, CHEN Jie, CHEN Jinfeng, LOU Qunfeng]
[Abstract](579)[PDF:963KB] (579) [HTML]
[YU Dongli, SONG Xiao’ou, BAO Yalin, LIN Siyuan, WANG Jiansheng, WANG Xiujuan, LU Wei, ZHAO Hongwei]
[Abstract](269)[PDF:2380KB] (269) [HTML]
[LI Qingling, SHEN Danyu, YU Jia, ZHAO Yuanyuan, ZHU Ye, DOU Daolong]
[Abstract](252)[PDF:4011KB] (252) [HTML]
[DONG Ya1, WANG Shuo1, WU Ping1, LU Haiyan1, ZHOU Shipin1,2, DONG Caixia1, REN Lixuan1,2]
[Abstract](918)[PDF:1290KB] (918) [HTML]
[FU Yuanyuan1, CHEN Kunlin1, WANG Zhenyun1, ZHOU Guanghong2, LI Huixia1]
[Abstract](285)[PDF:1647KB] (285) [HTML]
[SONG Zhihua, CHENG Kang, ZHANG Jingfei, WANG Chao, ZHONG Xiang, ZHANG Lili, WANG Tian]
[Abstract](968)[PDF:921KB] (968) [HTML]
[HAN Le1, ZHANG Guomin2, YANG Hua1, PANG Jing1, WAN Yongjie1, YAO Xiaolei1, WANG Feng1, ZHANG Yanli1]
[Abstract](976)[PDF:2831KB] (976) [HTML]
[LI Jie1,2, ZHOU Hao2, YU Jianfeng2, YAO Wen1, GU Zhiliang2]
[Abstract](936)[PDF:2631KB] (936) [HTML]