Periodical information

Administrator
Ministry of Education, P. R. China
Sponsor
Nanjing Agricultural University
Editor-in Chief
SHEN Qirong
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Nanjing Agricultural University
Add: No.1 Rd Weigang, Nanjing 210095, Jiangsu Province, P. R. China
Tel:+86-25-84395214
        +86-25-84399570
Fax:+86-25-84395214
Email: nauxb@njau.edu.cn
Web Site:
http:// nauxb.njau.edu.cn
CSSN:
ISSN 1000-2030
CN 32-1148/S
Issue
Domestic Distributed by the Post Office of Jiangsu Province, P. R. China
Overseas Distributed by China International Book Trading Corporation
Printing
Jiangsu Geologic Surveying and Mapping Institute
Price
RMB ¥20.00
  Journal of Nanjing Agricultural University(JNAU) was established in 1956, and is sponsored by Nanjing Agricultural University and superintended by Ministry of Education of China. JNAU is a peer-reviewed bimonthly journal that reports original research from agriculture and life sciences. Among the fields of interest are agricultural science, life science, food science, animal science, environment science, agricultural ecology, engineering, and related subjects. It mainly publishes original research articles as well as some invited reviews, short communications and special issues in Chinese with English list, abstract, tables and figures.
Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
[0-0]
[]
[Abstract](264)[PDF:744KB] (264) [HTML]
[0-0]
[]
[Abstract](254)[PDF:3030KB] (254) [HTML]
[GONG Maoyong1, WANG Yan1, XU Liang1, WANG Juanjuan2, XIE Yang1, FAN Lianxue1, CHEN Wei1, LIU Liwang1]
[Abstract](156)[PDF:1178KB] (156) [HTML]
[LIU Jiafei, ZHANG Lu, MENG Yongjiao, DUAN Lili, LUO Yuwei, LI Ji, CHEN Jinfeng]
[Abstract](106)[PDF:2416KB] (106) [HTML]
[TANG Wei1, BAI Yunhe1, HU Yuqing2, WANG Chen1, CUI Mengjie1, ZHANG Wenying1, FANG Jinggui1]
[Abstract](103)[PDF:3795KB] (103) [HTML]
[ZHAO Donglei, XIN Wenjing, YANG Ying, LU Fei, XIAO Xuemei, DUAN Yabing, ZHOU Mingguo]
[Abstract](125)[PDF:1491KB] (125) [HTML]
[HUANG He, HU Bo, HU Songzhu, NIU Jianguo, WEI Qi, XUE Yuan, SU Jianya]
[Abstract](129)[PDF:1292KB] (129) [HTML]
[LIU Shanshan1, TAO Chengyuan1, LI Chunyu2, SHEN Zongzhuan1, LI Rong1, SHEN Qirong1]
[Abstract](174)[PDF:2638KB] (174) [HTML]
[XIE Changyan, JIN Xin, LI Yan, SHI Xiaoqian, LIU Huiran, XU Yangchun, DONG Caixia]
[Abstract](98)[PDF:2217KB] (98) [HTML]
[GUO Yanna1, LIU Zhiyuan1, SUN Tongtong1, HUANG Nan1, ZHAO Jinhua1, LIU Qingzheng1, PING Jihui1, ZHOU Jiyong1,2]
[Abstract](90)[PDF:3574KB] (90) [HTML]
[WANG Zhenglei1, ZHOU Yilin1, ZHOU Meiyi1, DONG Xinyi1, ZANG Qiming1, PHOUTHAPANE Vanhnaseng2, MIAO Jinfeng1]
[Abstract](112)[PDF:722KB] (112) [HTML]
[GUO Li, LI Xiangxiu, HE Fang, LIU Yang, ZHANG Yujuan, HUANG Jinhu, WANG Liping]
[Abstract](86)[PDF:1392KB] (86) [HTML]
[YAO Xiaolei1, MENG Fanxing2, WANG Shuting1, LIU Zifei1, WANG Feng1]
[Abstract](75)[PDF:3787KB] (75) [HTML]