Periodical information

Administrator
Ministry of Education, P. R. China
Sponsor
Nanjing Agricultural University
Editor-in Chief
ZHENG Xiaobo
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Nanjing Agricultural University
Add: No.1 Rd Weigang, Nanjing 210095, Jiangsu Province, P. R. China
Tel:+86-25-84395214
        +86-25-84399570
Fax:+86-25-84395214
Email: nauxb@njau.edu.cn
Web Site:
http:// nauxb.njau.edu.cn
CSSN:
ISSN 1000-2030
CN 32-1148/S
Issue
Domestic Distributed by the Post Office of Jiangsu Province, P. R. China
Overseas Distributed by China International Book Trading Corporation
Printing
Jiangsu Geologic Surveying and Mapping Institute
Price
RMB ¥20.00
  Journal of Nanjing Agricultural University(JNAU) was established in 1956, and is sponsored by Nanjing Agricultural University and superintended by Ministry of Education of China. JNAU is a peer-reviewed bimonthly journal that reports original research from agriculture and life sciences. Among the fields of interest are agricultural science, life science, food science, animal science, environment science, agricultural ecology, engineering, and related subjects. It mainly publishes original research articles as well as some invited reviews, short communications and special issues in Chinese with English list, abstract, tables and figures.
Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
[0-0]
[]
[Abstract](128)[PDF:735KB] (128) [HTML]
[0-0]
[]
[Abstract](139)[PDF:2929KB] (139) [HTML]
[TAO Rong1, PAN Gen1, JIANG Ling1, CHENG Xianian1, LIU Yuqiang1, WAN Jianmin1,2]
[Abstract](143)[PDF:1657KB] (143) [HTML]
[WANG Zhiyuan, LIU Ziwen, GU Han, YOU Jia, ZHU Ze, HU Manman, ZHOU Shirong, JIANG Ling, LIU Linglong]
[Abstract](131)[PDF:4700KB] (131) [HTML]
[XIA Zhaoyang, AN Xiaohui, ZHANG Zhongqi, GE Dongdong, LIU Kang]
[Abstract](120)[PDF:7323KB] (120) [HTML]
[ZHU Shengqi, XU Debao, WANG Yongxin, FENG Kai, LIU Jiexia, QIU Liang, XIONG Aisheng]
[Abstract](123)[PDF:5095KB] (123) [HTML]
[CUI Shouyao, WU Zhen, Lü Haimeng, XUE Lingzi, JIANG Fangling]
[Abstract](122)[PDF:2161KB] (122) [HTML]
[AN Cong, ZHANG Yi, ZHANG Wanwan, ZHANG Ting, JIANG Jiafu, CHEN Fadi, FANG Weimin, CHEN Sumei]
[Abstract](141)[PDF:5786KB] (141) [HTML]
[LUO Xing, FENG Haichao, XIA Liming, ZHANG Ruifu, YU Guanghui, SHEN Qirong, ZHANG Nan]
[Abstract](137)[PDF:2585KB] (137) [HTML]
[ZHANG Huasheng1, SHAO Yiqi1, YAN Cheng2, LIANG Jianru1, WANG Dianzhan1, ZHOU Lixiang1]
[Abstract](124)[PDF:1252KB] (124) [HTML]