Periodical information
Administrator
Ministry of Education, P. R. China
Sponsor
Nanjing Agricultural University
Editor-in Chief
ZHENG Xiaobo
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Nanjing Agricultural University
Add: No.1 Rd Weigang, Nanjing 210095, Jiangsu Province, P. R. China
Tel:+86-25-84395214
        +86-25-84399570
Fax:+86-25-84395214
Email: nauxb@njau.edu.cn
Web Site:
http:// nauxb.njau.edu.cn
CSSN:
ISSN 1000-2030
CN 32-1148/S
Issue
Domestic Distributed by the Post Office of Jiangsu Province, P. R. China
Overseas Distributed by China International Book Trading Corporation
Printing
Jiangsu Geologic Surveying and Mapping Institute
Price
RMB ¥20.00
  Journal of Nanjing Agricultural University(JNAU) was established in 1956, and is sponsored by Nanjing Agricultural University and superintended by Ministry of Education of China. JNAU is a peer-reviewed bimonthly journal that reports original research from agriculture and life sciences. Among the fields of interest are agricultural science, life science, food science, animal science, environment science, agricultural ecology, engineering, and related subjects. It mainly publishes original research articles as well as some invited reviews, short communications and special issues in Chinese with English list, abstract, tables and figures.
Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
[0-0]
[]
[Abstract](591)[PDF:258KB] (591) [HTML]
[0-0]
[]
[Abstract](648)[PDF:2964KB] (648) [HTML]
[WU Juyou, LI Qiming, WANG Peng, ZHANG Shaoling]
[Abstract](605)[PDF:1033KB] (605) [HTML]
[WU Liming, LI Xi, WU Huijun, GAO Xuewen]
[Abstract](566)[PDF:1503KB] (566) [HTML]
[XIAO Lianjie, HUANG Jie, CAO Penghui, MOU Changling, Thanhliem Nguyen, LIU Shijia, CHEN Liangming, JIANG Ling]
[Abstract](439)[PDF:2349KB] (439) [HTML]
[LI Chun1, WANG Chaolong1, CHEN Saihua1, ZHENG Tianhui1, LU Jian1, CUI Song1, LIU Zongkai1, CHEN Liangming1, JIANG Ling1, ZHOU Shirong1, WAN Jianmin1,2]
[Abstract](515)[PDF:2050KB] (515) [HTML]
[SHAO Qingqin1,2, ZHOU Qin1, WANG Xiao1, CAI Jian1, HUANG Mei1, DAI Tingbo1, JIANG Dong1]
[Abstract](484)[PDF:1369KB] (484) [HTML]
[YE Weiguo1, LEI Jia2, LI Huaiyuan1, CHEN Jianjun1, ZHANG Hongjian1, HUANG Jingchong2, ZHAN Liang3, FAN Caiyin3]
[Abstract](245)[PDF:1076KB] (245) [HTML]
[LI Lin, CHEN Li, WU Xiaoting, SHAO Shuaixu, LI Ying, HOU Xilin, LIU Tongkun]
[Abstract](610)[PDF:1751KB] (610) [HTML]
[GU Yun, ZHENG Sai, QU Fenglong, WANG Taolue, YU Guanghui, RAN Wei, SHEN Qirong]
[Abstract](358)[PDF:1672KB] (358) [HTML]
[ZHENG Sai, GU Yun, QU Fenglong, CHEN Yaling, YU Guanghui, RAN Wei, SHEN Qirong]
[Abstract](336)[PDF:1298KB] (336) [HTML]