Periodical information

Administrator
Ministry of Education, P. R. China
Sponsor
Nanjing Agricultural University
Editor-in Chief
SHEN Qirong
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Nanjing Agricultural University
Add: No.1 Rd Weigang, Nanjing 210095, Jiangsu Province, P. R. China
Tel:+86-25-84395214
        +86-25-84399570
Fax:+86-25-84395214
Email: nauxb@njau.edu.cn
Web Site:
http:// nauxb.njau.edu.cn
CSSN:
ISSN 1000-2030
CN 32-1148/S
Issue
Domestic Distributed by the Post Office of Jiangsu Province, P. R. China
Overseas Distributed by China International Book Trading Corporation
Printing
Jiangsu Geologic Surveying and Mapping Institute
Price
RMB ¥20.00
  Journal of Nanjing Agricultural University(JNAU) was established in 1956, and is sponsored by Nanjing Agricultural University and superintended by Ministry of Education of China. JNAU is a peer-reviewed bimonthly journal that reports original research from agriculture and life sciences. Among the fields of interest are agricultural science, life science, food science, animal science, environment science, agricultural ecology, engineering, and related subjects. It mainly publishes original research articles as well as some invited reviews, short communications and special issues in Chinese with English list, abstract, tables and figures.
Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
[0-0]
[]
[Abstract](137)[PDF:763KB] (137) [HTML]
[0-0]
[]
[Abstract](135)[PDF:3672KB] (135) [HTML]
[SHANGGUAN Lingfei, WANG Zicheng, FANG Xiang, CHEN Chun, LIU Tianhua, CHEN Mengxia, FANG Jinggui]
[Abstract](132)[PDF:1127KB] (132) [HTML]
[LIU Ye1, SHU Lei1,2, HUO Zhiqiang2, GUO Xuanchen1, HAN Guangjie1]
[Abstract](135)[PDF:1966KB] (135) [HTML]
[GONG Yu, MAO Zhuozhuo, SHI Guixia, YANG Zhongyi, YU Deyue, HUANG Fang]
[Abstract](131)[PDF:2506KB] (131) [HTML]
[SHI Peihua1, WANG Yuan2, YUAN Zhengqi1, SUN Qingyun1, CAI Shanya1, LU Xizhan1,3]
[Abstract](132)[PDF:2250KB] (132) [HTML]
[XU Yuanyuan1, LI Zhubo1, WANG Huiyu1, LI Lin1, WANG Zhen2, LI Ying1, HOU Xilin1, LIU Tongkun1]
[Abstract](134)[PDF:3628KB] (134) [HTML]
[WANG Xiaoli1, LI Zhe1, YE Wenwu1, YANG Hongfu2, ZHUANG Yiqing2, ZHENG Xiaobo1]
[Abstract](131)[PDF:1077KB] (131) [HTML]
[WANG Yuanyuan, LIU Linli, LI Lei, DAI Weimin, QIANG Sheng, SONG Xiaoling]
[Abstract](133)[PDF:1094KB] (133) [HTML]
[MA Shuiyan, WANG Nannan, DONG Yuhao, LIU Jin, LU Chengping, LIU Yongjie]
[Abstract](124)[PDF:1318KB] (124) [HTML]
[JING Yawei1, ZUO Jiakun1,2, WANG Zhihao1, HU Jiangang1, HUANG Yan1, MI Rongsheng1, MIAO Jinfeng2, PHOUTHAPANE Vanhnaseng3, CHEN Zhaoguo1, HAN Xiangan1<]
[Abstract](132)[PDF:2203KB] (132) [HTML]
[LI Xiangxiu1, WANG Yue1, SUN Naiyan1, LIU Yang1, HUANG Jinhu1, FAN Ping2, WANG Liping1]
[Abstract](129)[PDF:969KB] (129) [HTML]
[YANG Dan, SONG Xinhao, JI Chunlei, PENG Lin, GAO Xiuge, ZUO Runan, JI Hui, JIANG Shanxiang]
[Abstract](132)[PDF:1260KB] (132) [HTML]