Periodical information

Administrator
Ministry of Education, P. R. China
Sponsor
Nanjing Agricultural University
Editor-in Chief
SHEN Qirong
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Nanjing Agricultural University
Add: No.1 Rd Weigang, Nanjing 210095, Jiangsu Province, P. R. China
Tel:+86-25-84395214
        +86-25-84399570
Fax:+86-25-84395214
Email: nauxb@njau.edu.cn
Web Site:
http:// nauxb.njau.edu.cn
CSSN:
ISSN 1000-2030
CN 32-1148/S
Issue
Domestic Distributed by the Post Office of Jiangsu Province, P. R. China
Overseas Distributed by China International Book Trading Corporation
Printing
Jiangsu Geologic Surveying and Mapping Institute
Price
RMB ¥20.00
  Journal of Nanjing Agricultural University(JNAU) was established in 1956, and is sponsored by Nanjing Agricultural University and superintended by Ministry of Education of China. JNAU is a peer-reviewed bimonthly journal that reports original research from agriculture and life sciences. Among the fields of interest are agricultural science, life science, food science, animal science, environment science, agricultural ecology, engineering, and related subjects. It mainly publishes original research articles as well as some invited reviews, short communications and special issues in Chinese with English list, abstract, tables and figures.
Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
[0-0]
[]
[Abstract](100)[PDF:803KB] (100) [HTML]
[0-0]
[]
[Abstract](146)[PDF:3142KB] (146) [HTML]
[GAO Zhihong, SHI Ting, NI Zhaojun, PAN Zhenpeng, NI Xiaopeng]
[Abstract](129)[PDF:2062KB] (129) [HTML]
[WANG Xuan, QIN Xin, LI Hongmei, YU Jiarong]
[Abstract](116)[PDF:1949KB] (116) [HTML]
[ZHANG Ping, WU Hongming, ZHANG Fulin, CAO Penghui, CAI Mengying, SONG Weihan, LIU Shijia, JIANG Ling]
[Abstract](105)[PDF:2459KB] (105) [HTML]
[XU Xia, ZHONG Qiuyi, HE Bin, ZHANG Zhen, WANG Shaohua, DING Yanfeng, LI Ganghua]
[Abstract](79)[PDF:1667KB] (79) [HTML]
[ZHANG Ya, HUANG Tianhong, ZHANG Xilin, LIU Tongkun, HOU Xilin, LI Ying]
[Abstract](87)[PDF:7565KB] (87) [HTML]
[WU Meijiao1,2, ZHANG Yaming1, WANG Xueqian1, WANG Lanqing1, YU Jia1, FANG Weimin1, CHEN Fadi1, TENG Nianjun1,2]
[Abstract](79)[PDF:4157KB] (79) [HTML]
[ZHANG Xiao1, REN Huihui1, CAO Jing1, MIAO Qijun2, JIN Qijiang1, WANG Yanjie1, XU Yingchun1]
[Abstract](77)[PDF:5176KB] (77) [HTML]
[WANG Xinqiang, ZHANG Wensheng, CHEN Zhaojie, ZHU Chunyuan, XIONG Weihong, YANG Hong]
[Abstract](63)[PDF:1594KB] (63) [HTML]
[ZHU Jing, YUE Sining, CHEN Chen, SONG Shuqi, LIAN Lingdan, ZHAO Mingwen]
[Abstract](68)[PDF:1682KB] (68) [HTML]
[DING Guanqun1, LIU Xuexia1, YUAN Qiaohui1, YANG Na1, LI Nan2, WU Han2, GAN Lijun1, LI Yi2]
[Abstract](59)[PDF:2028KB] (59) [HTML]
[Lü Nana1, SHEN Zongzhuan1, TAO Chengyuan1, OU Yannan1, WANG Beibei2, RUAN Yunze2, LI Rong1, SHEN Qirong1]
[Abstract](65)[PDF:2296KB] (65) [HTML]
[LI Qiuxia, GUO Jiaxun, ZHOU Xiaohui, HE Ye, LIU Yenan, XU Bin, ZHAO Gengmao]
[Abstract](72)[PDF:4141KB] (72) [HTML]
[XU Rong1, LU Mingqing1, ZHANG Haitao2, HUANG Canping2, ZHANG Guanqing3, BAO Endong1, SUN Weidong1, Lü Yingjun1]
[Abstract](68)[PDF:4308KB] (68) [HTML]