Periodical information
Administrator
Ministry of Education, P. R. China
Sponsor
Nanjing Agricultural University
Editor-in Chief
ZHENG Xiaobo
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Nanjing Agricultural University
Add: No.1 Rd Weigang, Nanjing 210095, Jiangsu Province, P. R. China
Tel:+86-25-84395214
        +86-25-84399570
Fax:+86-25-84395214
Email: nauxb@njau.edu.cn
Web Site:
http:// nauxb.njau.edu.cn
CSSN:
ISSN 1000-2030
CN 32-1148/S
Issue
Domestic Distributed by the Post Office of Jiangsu Province, P. R. China
Overseas Distributed by China International Book Trading Corporation
Printing
Jiangsu Geologic Surveying and Mapping Institute
Price
RMB ¥20.00
  Journal of Nanjing Agricultural University(JNAU) was established in 1956, and is sponsored by Nanjing Agricultural University and superintended by Ministry of Education of China. JNAU is a peer-reviewed bimonthly journal that reports original research from agriculture and life sciences. Among the fields of interest are agricultural science, life science, food science, animal science, environment science, agricultural ecology, engineering, and related subjects. It mainly publishes original research articles as well as some invited reviews, short communications and special issues in Chinese with English list, abstract, tables and figures.
Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
[0-0]
[]
[Abstract](1132)[PDF:259KB] (1132) [HTML]
[0-0]
[]
[Abstract](145)[PDF:2938KB] (145) [HTML]
[LIN Da1, HONG Ping2, LI Guoliang2, CAO Gang1]
[Abstract](179)[PDF:1698KB] (179) [HTML]
[ZHOU Ji1,2,3, Francois Tardieu4, Tony Pridmore5, John Doonan6, Daniel Reynolds2, Neil Hall2, Simon Griffiths7, CHENG Tao1, ZHU Yan1, WANG Xiu’e1, JIANG Dong1, DING Yanfeng1]
[Abstract](1015)[PDF:2487KB] (1015) [HTML]
[TANG Shu1, XU Jiao1, DI Liangjiao2, YIN Bin1, SUN Jiarui1, BAO Endong1]
[Abstract](145)[PDF:2451KB] (145) [HTML]
[LIU Yi1, ZHU Xiaopin1, LIU Xi1, TIAN Yunlu1, LIU Shijia1, WANG Yunlong1, ZHANG Wenwei1, JIANG Ling1, WANG Yihua1, WAN Jianmin1,2]
[Abstract](155)[PDF:2829KB] (155) [HTML]
[ZHU Xinguo1,2, WAN Hongshen1, LI Jun1, ZHENG Jianmin1, TANG Zongxiang2, YANG Wuyun1]
[Abstract](106)[PDF:1489KB] (106) [HTML]
[LI Chunyan1, ZHANG Jusong1, XIANG Yanling1, TIAN Liwen2, CUI Jianping2, LIN Tao2, GUO Rensong2]
[Abstract](145)[PDF:1280KB] (145) [HTML]
[LI Ao, CUI Mengjie, LIU Zhongjie, CHEN Lide, JIA Haifeng, SHANGGUAN Lingfei, FANG Jinggui]
[Abstract](158)[PDF:2760KB] (158) [HTML]
[CHEN Huijie, ZHAO Shuang, ZHANG Kaikai, ZOU Zhongxing, NI Jiaqi, JIANG Xiaofan, CHEN Fadi, FANG Weimin]
[Abstract](143)[PDF:2465KB] (143) [HTML]
[WU Han, ZHANG Pei, ZHANG Yuhua, ZHANG Jian, DONG Liyao]
[Abstract](368)[PDF:911KB] (368) [HTML]
[LI Jing, CAO Yifan, DING Jiaxing, SUN Yuhan, ZHENG Yu, HU Guanmo, SHEN Zongzhuan, LI Rong, SHEN Qirong]
[Abstract](118)[PDF:1607KB] (118) [HTML]
[ZHAO Haiyan1, GAN Chundan1, LAN Rujia1, GUAN Yongxiang2, ZHANG Chunming1,3, YIN Guangde2, ZHENG Qingsong1]
[Abstract](136)[PDF:1117KB] (136) [HTML]
[HAN Tao, PAN Jianjun, LUO Chuan, ZHOU Tao, ZHANG Peiyu]
[Abstract](102)[PDF:3825KB] (102) [HTML]
[XU Changmeng, WANG Zhijian, WANG Mi, LIU Qianyu, WANG Xianwei]
[Abstract](116)[PDF:2034KB] (116) [HTML]
[FENG Nannan1,2, WANG Bingjie1, ZHU Qihang1, ZHENG Wanglong1, ZOU Hui1, GU Jianhong1, YUAN Yan1, LIU Xuezhong1, LIU Zongping1,2, BIAN Jianchun1,2]
[Abstract](122)[PDF:3264KB] (122) [HTML]