Periodical information
Administrator
Ministry of Education, P. R. China
Sponsor
Nanjing Agricultural University
Editor-in Chief
ZHENG Xiaobo
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Nanjing Agricultural University
Add: No.1 Rd Weigang, Nanjing 210095, Jiangsu Province, P. R. China
Tel:+86-25-84395214
        +86-25-84399570
Fax:+86-25-84395214
Email: nauxb@njau.edu.cn
Web Site:
http:// nauxb.njau.edu.cn
CSSN:
ISSN 1000-2030
CN 32-1148/S
Issue
Domestic Distributed by the Post Office of Jiangsu Province, P. R. China
Overseas Distributed by China International Book Trading Corporation
Printing
Jiangsu Geologic Surveying and Mapping Institute
Price
RMB ¥20.00
  Journal of Nanjing Agricultural University(JNAU) was established in 1956, and is sponsored by Nanjing Agricultural University and superintended by Ministry of Education of China. JNAU is a peer-reviewed bimonthly journal that reports original research from agriculture and life sciences. Among the fields of interest are agricultural science, life science, food science, animal science, environment science, agricultural ecology, engineering, and related subjects. It mainly publishes original research articles as well as some invited reviews, short communications and special issues in Chinese with English list, abstract, tables and figures.
Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
[0-0]
[]
[Abstract](19)[PDF:771KB] (19) [HTML]
[0-0]
[]
[Abstract](25)[PDF:787KB] (25) [HTML]
[FANG Jinggui, ZHU Xudong, JIA Haifeng, WANG Chen]
[Abstract](29)[PDF:1896KB] (29) [HTML]
[GAO Congfen, NIU Chundong, WANG Lixiang, WEI Qi, WU Shunfan]
[Abstract](19)[PDF:1477KB] (19) [HTML]
[WANG Guoxiang, CAI Yue, YOU Xiaoman, YAN Haigang, WANG Liang, JIN Jie, ZHANG Wenwei, JIANG Ling]
[Abstract](16)[PDF:2487KB] (16) [HTML]
[XIAO Hai1, LIU Haijun2, LIU Weizhe1, SHU Guoping1, JIAO Xuelei1, LIU Xiaoying1, XU Zhigang1]
[Abstract](16)[PDF:1046KB] (16) [HTML]
[WEN Kai, WANG Yuan, HU Die, YUAN Jingping, HOU Xilin, LI Ying]
[Abstract](28)[PDF:2091KB] (28) [HTML]
[WU Xiaoting1, SHAO Shuaixu1, LI Ying1, ZHANG Changwei1, HOU Xilin1, SHEN Zhenguo2, LIU Tongkun1]
[Abstract](23)[PDF:1520KB] (23) [HTML]
[CAO Peipei, MAO Yachao, LIU Tao, CHEN Fadi, FANG Weimin, CHEN Sumei, JIANG Jiafu]
[Abstract](24)[PDF:1708KB] (24) [HTML]
[GAO Haitao, WU Xibao, YU Jiaxing, ZHANG Wei, DONG Liyao]
[Abstract](18)[PDF:1155KB] (18) [HTML]
[FENG Zheye, CHEN Shasha, WANG Wenchao, YANG Hua, DENG Zhaoliang, LI Zhen, WANG Shimei, XU Yangchun]
[Abstract](15)[PDF:1754KB] (15) [HTML]
[XU Zhihui1, ZHANG Huihui1, ZHANG Yuting1, FENG Yuantao1, ZHANG Xinyu1, QIU Meihua2]
[Abstract](17)[PDF:1527KB] (17) [HTML]
[LIU Ran1, GAN Chundan1, ZHAO Haiyan1, LU Shimin2, WU Hao3, LIANG Yonghong4, ZHENG Qingsong1, LIU Xingguo2]
[Abstract](19)[PDF:1460KB] (19) [HTML]
[ZHAO Fulin, XU Mingfei, XIE Qingyun, SHAN Yanke, LEI Jing, SHI Zhiyu, SUN Haifeng, LIU Fei]
[Abstract](17)[PDF:1483KB] (17) [HTML]
[SHI Jintong1, HAN Kaishun2, MING Ke1, CHEN Yun1, DU Hongxu1, HU Yuanliang1, WANG Deyun1, WU Yi1, LIU Jiaguo1]
[Abstract](14)[PDF:1291KB] (14) [HTML]